ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

กรมที่ดินผุดบริการ“e-LandsPublic”ระบบค้นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

02 มิถุนายน 2564

         รายงานข่าวจากกรมที่ดิน เผยว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 320.7 ล้านไร่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ที่ดินเอกชนและที่ดินของรัฐ ซึ่งที่ดินของรัฐมีหลายประเภท อาทิ ป่าถาวร ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติต่าง ๆ สำหรับที่ดินของรัฐที่อยู่ในการบริหารจัดการของกรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน คือ ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามสภาพธรรมชาติ มีการสงวนหวงห้ามตามกฎหมายการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร หรือโดยการอุทิศให้ ซึ่งเป็นที่มาของการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.)  ทั้งนี้ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เป็นเอกสารที่ราชการจัดทำขึ้นเพื่อบอกแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน ทำให้ประชาชนที่มีที่ดินติดกับเขตที่ดินของรัฐรู้ว่าเขตที่ดินของตนอยู่ที่ใด เป็นการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ และเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปัจจุบันหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) มีจำนวนทั้งสิ้น 162,358 แปลง ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

         นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า กรมที่ดินตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตอบสนองตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชน สามารถสืบค้น เรียกดู ตำแหน่งของรูปแปลงที่ดินของรัฐ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การค้นหาข้อมูลแหล่งน้ำในการทำโครงการแก้มลิง หรือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้พัฒนาระบบ “e-LandsPublic” ขึ้น จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Cloud Server ร่วมกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยปัจจุบันกรมที่ดินได้เชื่อมโยงระบบ “e-LandsPublic” เข้ากับโมบายแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” ของกรมที่ดิน ยิ่งช่วยให้การสืบค้นหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ประเภทที่สาธารณประโยชน์ ทำได้อย่างสะดวกง่ายดาย จากโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ได้ทุกที่ทุกเวลา

         ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐและประชาชนสามารถใช้งานระบบ “e-LandsPublic” ได้ที่เว็บไซต์ ttps://bpt.dol.go.th/landspublic หรือคลิกฟังก์ชัน “ค้นหา น.ส.ล.” บน SMARTLANDS APPLICATION ได้ทันที โดย สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้ได้ที่ https://bpt.dol.go.th/landspublic/manual/manual_nslweb.pdf หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน กรมที่ดิน หรือ ทาง LINE Official Account https://line.me/R/ti/p/%40541hgcdo ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  :  MGR OnlineThailand

https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000052521

 

 

Share