ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นที่ดินที่ถูกทิ้งร้าง หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ของประเทศ 

15 มิถุนายน 2565

คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  
เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นที่ดินที่ถูกทิ้งร้าง หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ของประเทศ 


จัดโดย สำนักงานคระกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ


เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565

เวลา 09.00 น.
ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ


#สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
 

 

Share