แวดวงข่าวกฎหมาย

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นที่ดินที่ถูกทิ้งร้าง หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ของประเทศ 

คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย   เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในประเด็นที่ดินที่ถูกทิ้งร้าง หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ของประเทศ  จัดโดย สำนักงานคระกรรมการนโยบายที่ดินแห