The Resurgence of Thailand after Covid-19 Pandemic : มิติใหม่ประเทศไทยหลังโควิด

  21 August - 31 August 2020

  08:00 - 17:00 น.

  Online Event : ZOOM

The Resurgence of Thailand after Covid-19 Pandemic : มิติใหม่ประเทศไทยหลังโควิด

AGENDA

The New Age of Plant : 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.30 น.

โดย ดร.ประเสริฐ ปิ่นงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม

วิกฤตโควิด-19 ทำให้เห็นได้ชัดว่าอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร

คือสิ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตให้รอดพ้นวิกฤต แล้วโลกหลังจบโควิด-19 ทิศทางของพืชจะเป็นอย่างไร

Agriculture Technology & Innovation : 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น.

โดย ดร.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ CEO บริษัท ลิสเซิน ฟิลด์ จำกัด

 

เจาะการทำงานของ Farm AI ธุรกิจที่อยู่ในหมวดหมู่ Agri Tech ที่ช่วยพัฒนาภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ที่เน้นการสร้างทางรอดให้กับภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทย

 

Internet of Things (IoT) & 5G Trends : 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.30 น.

โดย คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี CEO บริษัท สมาร์ทไอดีกรุ๊ป จำกัด และ

คุณพัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์ CIO บริษัท สมาร์ทไอดีกรุ๊ป จำกัด

 

มองมุมกลับ ปรับความคิด กับ SMART ID Group ธุรกิจที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค

โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีจะกลายเป็น New normal ใหม่ ควรปรับตลาดเพื่อรองรับกับพฤติกรรม

ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคอย่างไร

 

Education Disruption : 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 - 14.00 น.

โดย คุณศุภยศ ตั้งเลิศสัมพันธ์ CEO of WISE KINGDOM

 

ไวรัสคือตัวเร่งให้ระบบการศึกษาต้องปรับตัว การเรียนแบบในห้องเรียนจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้

เมื่อความรู้สามารถหาได้ทั่วไปนอกห้องเรียน

 

Design Thinking & Citizen Centric Design : 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.30 น.

โดย คุณเตชิต จิโรภาสโกศล ประธานเครือข่ายนักพัฒนาเมือง SATARANA

 

ช่วงวิกฤตคือเวลาที่พิสูจน์แล้วว่า กระบวนการคิดเชิงออกแบ (Design Thinking) ไม่ควรจะอยู่แค่ในผู้นำเท่านั้น

แต่หากได้เริ่มคิดโดยมีพลเมืองเป็นศูนย์กลางได้ (Citizen Centric) จะทำให้ประเทศไทยก้าวเดินอย่างฉับไวได้ขนาดไหน

 

HealthTech & Wellness City : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 - 11.30 น.

โดย นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ สูตินารีแพทย์ และผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์

 

มิติด้านสุขภาพที่จะกลายมาเป็น New normal ซึ่งคนสนใจและให้ความสำคัญมากขึ้น อะไรที่ทำให้องค์กรอย่างโรงพยาบาลต้องหันมาปรับตัวให้เท่าทันเป็นอันดับแรก ชวนตีโจทย์เมืองสุขภาวะคืออะไร ในมุมมองของคุณหมอผู้ให้กำเนิด

 

Universal Design & Aged Economy : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 - 14.15 น.

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ FOR ALL & Universal

 

เมื่อเกิดการเปลี่ยน ทุกมิติต้องปรับ กับ 3 ธุรกิจทางรอดหลัง COVID-19 ผ่านมิติของประชากรสูงวัย โอกาสที่ทำให้ไทยได้ยืนหนึ่งในระดับโลก

 

Aged’s Community Building : 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 - 16.00 น.

โดย คุณธนากร พรหมยศ CEO บริษัท ยัง แฮปปี้ จำกัด

 

ผู้สูงวัยคือด่านหน้าที่ต้องรับมือและให้ความดูแลเมื่อถึงภาวะวิกฤตเชิงสุขภาพ หากสามารถดูแลผู้สูงวัยได้ ประชากรวัยอื่นทั้งประเทศก็ไม่ต้องกังวล ชวนคุยเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งร่างกายและจิตใจให้กับผู้สูงวัยในไทย กับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะได้รับกลับมา

 

https://www.terrabkk.com/event/show/35/the-resurgence-of-thailand-after-covid-19-pandemic

สถานที่จัดสัมมนา : Online Event : ZOOM