ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ข่าวอสังหาริมทรัพย์

อ่านข่าวเพิ่ม

ประชุมหารือโครงการตามนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์  นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย   พร้อมด้วยนายกสมาคมในส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมหารือโครงการตามนโยบายรัฐบาลในการสนุบสนุนด้านที่อยู่อาศัย ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เ

ประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงแผนผัง ข้อกำหนด และมาตรการทางผังเมืองกลุ่มที่อยู่อาศัยตามโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งท่ี่ 4)

คุณโชคชัย บรรลุทางธรรม  อุปนายกสมาคมฯ  และ ศ.ดร.สนธยา วนิชวัฒนะ  กรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงแผนผัง ข้อกำหนด และมาตรการทางผังเมืองกลุ่มที่อยู่อาศัยตามโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเท

สัมมนา เรื่อง "อสังหาฯ ยุคดิจิทัล : Moving to Real Estate in Digital Era

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "อสังหาฯ ยุคดิจิทัล : Moving to Real Estate in Digital Era" จัดโดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรม

Our Members

แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

CelEngineer

Headoffice : 1858/13-14 5th Nation Tower, Bangna-Trad Rd., Bangna, Bangkok 10260, THAILAND.

อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 898 ชั้น 5 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Real Estate Library

ยุทธศาสต์กรุงเทพมหานครโซนตะวันออกระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (โดย อาจารย์นคร จันทรศร : อดีตรักษาการผู้ว่าการ รฟท.)

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุทธศาสต์กรุงเทพมหานครโซนตะวันออกระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (โดย การท่าเรือแห่งประเทศไทย)

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุทธศาสต์กรุงเทพมหานครโซนตะวันออกระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุทธศาสต์กรุงเทพมหานครโซนตะวันออกระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (โดย กรมชลประทาน)

ดาวน์โหลดข้อมูล

ยุทธศาสต์กรุงเทพมหานครโซนตะวันออกระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (โดย ดร.ศิรดล ศิริธร : คณะวิศวกรรมศาสต์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

ดาวน์โหลดข้อมูล

เป้าหมายสมาคมฯ / พันธกิจ

1.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

2.ขยานฐานและสร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

3.ให้บริการวิชาการแก่มวลสมาชิก โดยใช้องค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ และมีคุณูปการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

4.พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อให้สมาชิกใช้ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมถึงการเผยแพร่ต่อสมาชิกและสาธารณะชน