ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Property
  • News
  • Education
  • Tips

ข่าวอสังหาริมทรัพย์

อ่านข่าวเพิ่ม

ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค ครั้งที่ 6/2560

คุณวรยุทธ กิตติอุดม  กรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันหรือระงับยับยั้งความเสียหายหรืออันตรายอันจะเกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค ครั้งที่ 6/2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชุมฯ ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

Group Talks ดำเนินโดย คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ “ TREA TALKS Real Estate 2017 - Future Thailand: ประเทศไทย 4.0 ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ไม่ต้องทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง”

“ TREA TALKS Real Estate 2017 - Future Thailand: ประเทศไทย 4.0 ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ไม่ต้องทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง” Group Talks ดำเนินโดย คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์

คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน) “ TREA TALKS Real Estate 2017 - Future Thailand: ประเทศไทย 4.0 ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ไม่ต้องทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง”

“ TREA TALKS Real Estate 2017 - Future Thailand: ประเทศไทย 4.0 ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ไม่ต้องทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง” โดย คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตีเฮาส์ จำกัด (มหาชน)

Our Members

แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : ชั้น 16 อาคารสิริภิญโญ 475 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 1168/109 อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 36 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

CelEngineer

Headoffice : 1858/13-14 5th Nation Tower, Bangna-Trad Rd., Bangna, Bangkok 10260, THAILAND.

อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 898 ชั้น 5 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Real Estate Library

คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ - One Again Hostel

ดาวน์โหลดข้อมูล

ผศ.ดร. กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ - ภาควิชาเคหการ จุฬาฯ

ดาวน์โหลดข้อมูล

คุณวิภาวี คุณาวชยานนท์ - Design for Disasters

ดาวน์โหลดข้อมูล

คุณธีรภัทร เจริญสุข - คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์มติชน

ดาวน์โหลดข้อมูล

คุณไผท ผดุงถิ่น : Builk Asia

ดาวน์โหลดข้อมูล

เป้าหมายสมาคมฯ / พันธกิจ

1.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

2.ขยานฐานและสร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

3.ให้บริการวิชาการแก่มวลสมาชิก โดยใช้องค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ และมีคุณูปการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

4.พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อให้สมาชิกใช้ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมถึงการเผยแพร่ต่อสมาชิกและสาธารณะชน