ประวัติ

สมาคมอสังหาริมทรัพย์

นายอรุณ แสงสว่างวัฒนะ และสมาชิกบางท่าน อาทิ นายพาณิชย์ สัมภวคุปต์ ร.ต.ท. ชาญมนูธรรม นายสุธน เปรมฤทัย นายวิเชียร กลิ่นสุคนธ์ ได้มีการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมภายใต้ชื่อ “สมาคมผู้ประกอบการเกี่ยวกับที่ดิน เคหะและก่อสร้าง (Thai Real Estate Association)” เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2515 โดยได้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารหลายชุด โดยมีนายศักดิ์ ไทยวัฒน์ อดีตอธิบดี กรมที่ดิน ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ จนถึงปี 2518

โดยในปี พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริหารได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น “สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์” และในปี พ.ศ. 2540 คณะกรรมการบริหารได้มีมติเปลี่ยนชื่อสมาคมอีกครั้ง โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย” จนถึงปัจจุบัน

ปรัชญาสมาคม

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จะเป็นสมาคมแห่งภูมิปัญญา ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพและวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเทียบเท่าสากล

เป้าหมายสมาคม

ประสานงานและให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยว ข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเสริมสร้าง มาตรฐานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

ขยายฐานและสร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกเพื่อให้เกิดการแลก เปลี่ยนประสบการณ์

ให้บริการวิชาการแก่มวลสมาชิก โดยใช้องค์ความรู้จากผู้มี ประสบการณ์ และมีคุณูปการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อให้สมาชิกใช้ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบรวมถึงการเผยแพร่ต่อสมาชิกและสาธารณะชน

นโยบายสมาคม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากมาย จึงมีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง กับโครงสร้างเศรษฐกิจ ของประเทศ ดังนั้นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงมีนโยบาย ที่จะวางแผน "พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน" ซึ่งจะเป็นผลให้มีความมั่นคงเกิดขึ้น กับเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยสอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลใน การวางแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟู เศรษฐกิจ ของประเทศ ด้วยการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

หัวใจของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ

ผู้บริโภค

ผู้ประกอบการ

ภาครัฐและองค์กรต่างๆ เช่น สถาบันการเงิน เป็นต้น

นายกสมาคม

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์

 • อายุ55 ปี
 • วันเดือนปีเกิด09 พฤษภาคม 2505
 • ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทในกลุ่มบ้านพรไพลิน
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • ผลงานที่ผ่านมา
 • บริษัทที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
 • พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย (บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม)
 • ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (อพาร์ทเมนท์ มินิออฟฟิศ พื้นที่พาณิชย์ ที่ดิน)
 • รับสร้างบ้านและรับเหมาก่อสร้าง
 • ธุรกิจค้าปลีก
 • ปริญญาโท เคหพัฒนศาสตร์ (Housing Development) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  บริหารธุรกิจ (MBA.) New Hampshire College U.S.A.
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อดีตประธานเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2526)
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ
 • โครงการอสังหาริมทรัพย์ (บ้านพรไพลิน) โครงการ 1-6 ประกอบไปด้วย บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม
 • โครงการ THE CENTER POINT OF SIAM SQUARE ลักษณะโครงการ ค้าปลีกที่ตั้ง สยามสแควร์
 • โครงการ THE CENTER POINT @ CENTRAL WORLD
 • ชื่อบริษัท บริษัท แม็กซิมบิลด์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ลักษณะธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างงานโครงการ และอาคารทั่วไป
 • ชื่อบริษัท บริษัท เทราคาซ่า จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ลักษณะธุรกิจ รับสร้างบ้านบนที่ดิน
 • ชื่อบริษัท บริษัท พรไพลิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ชื่อบริษัท บริษัท พรไพลิน โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2541 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ จัดจำหน่ายสินค้า CONSUMER PRODUCT
 • ชื่อบริษัท บริษัท มีเดีย เชคเกอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ ขายสื่อโฆษณา
 • ชื่อบริษัท บริษัท มีเดีย เชคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2548 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ชื่อบริษัท บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ ผู้จัดรายการวิทยุ บริเวณสยามสแควร์
 • ชื่อบริษัท บริษัท อินฟินินี้ มอลล์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ชื่อบริษัท บริษัท แอดส์ อินโมชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ ประกอบธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชนิด

ทำเนียบสมาคม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากมาย จึงมีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง กับโครงสร้างเศรษฐกิจ ของประเทศ ดังนั้นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงมีนโยบาย ที่จะวางแผน "พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน" ซึ่งจะเป็นผลให้มีความมั่นคงเกิดขึ้น กับเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยสอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลใน การวางแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟู เศรษฐกิจ ของประเทศ ด้วยการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 • อดีตนายก
 • คณะที่ปรึกษา
 • อุปนายก
 • เลขาธิการ
 • เหรัญญิก
 • กรรมการบริหาร
  • นาย อรุณ แสงสว่างวัฒนะ ผู้ก่อตั้ง พ.ศ. 2515
  • นาย ศักดิ์ ไทยวัฒน์ ปี พ.ศ. 2516-2518
  • นาย สุขุม ถิระวัฒน์ ปี พ.ศ. 2518-2526
  • นางสาว เพียงใจ หาญพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2526-2529
  • นาย สุนทร เปรมฤทัย ปี พ.ศ. 2529-2531
  • นาง พรรณี พุทธารี ปี พ.ศ. 2531-2535
  • นาย สุเทพ บูลกุล ปี พ.ศ. 2535-2538
  • นาย ธีรพจน์ จรูญศรี ปี พ.ศ. 2538-2541
  • นาย กนก เดชาวาศน์ ปี พ.ศ. 2541-2544
  • นางสาว ณ ฤดี เคียงศิริ ปี พ.ศ. 2544-2546
  • นาย โชคชัย บรรลุทางธรรม ปี พ.ศ. 2546-2548
  • นายแพทย์ สมเชาว์ ตัณฑเทอดธรรม ปี พ.ศ. 2548-2552
  • นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา ปี พ.ศ. 2552-2556
  • คุณ ศิริพงษ์ ห่านตระกูล อธิบดีกรมที่ดิน
  • คุณ มณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง
  • คุณ อังคณา ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • คุณ กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  • คุณ ลดาวัลย์ ธนะธนิต อดีตผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
  • รศ. มานพ พงศทัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คุณ โสมพัฒน์ ไตรโสรัส บจก. ทีซีซี แคปปิตอลแลนด์
  • คุณ เชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
  • คุณ วิศิษฏ์ เลาหพูนรังษี บจก.อารียา พรอพเพอร์ตี้
  • คุณ ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
  • คุณ สัมมา คีตสิน ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
  • คุณ พัลลภ กฤตยานวัช อดีต ผอ. วิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • คุณธนันท์ ตัณฑ์ไพบูลย์ บจก. ภูเก็ตเฮริเทจโฮม
  • คุณ วัลลภา ไตรโสรัส บจก.ที.ซี.ซี. แคปปิตอล แลนด์
  • คุณ ภูมิศักดิ์ หงษ์หยก บจก.อนุภาษและบุตร
  • คุณชาลี โสภณพนิช บจก. ซิตี้ เรียลตี้
  • คุณ เลิศมงคล วราเวณุชย์ ฝ่ายเลขาธิการ
  • คุณ บุญเลิศ เกียรติศรีธารา ฝ่ายเหรัญญิก
  • คุณ อนันต์ อัศวโภคิน ฝ่ายสมาชิก
  • คุณ ณ ฤดี เคียงศิริ ฝ่ายกฎระเบียบราชการ
  • คุณ สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ฝ่ายวิชาการ
  • คุณ โชคชัย บรรลุทางธรรม ฝ่ายประสานงาน
  • คุณ ธีรวัฒน์ พิพัฒน์ดิฐกุล ฝ่ายกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์
  • คุณ สุกิจ ตรัยวนพงศ์ ฝ่ายต่างประเทศ
  • คุณ เลิศมงคล วราเวณุชย์
  • นายบุญเลิศ เกียรติศรีธารา
  • คุณ กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
  • คุณ ธนูศักดิ์ พึ่งเดช
  • คุณ ชาย ศรีวิกรม์
  • คุณ จรัญ เกษร
  • รศ.ดร.สนธยา วนิชวัฒนะ
  • คุณ เรืองชัย รุจิระพัฒน์
  • คุณ วีระกิตติ์ เอกอัครวิจิตร
  • คุณ ปรีชา กุลไพศาลธรรม
  • คุณ สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธิ์
  • คุณ นิธิ นาคะเกศ
  • คุณ อดิเรก แสงใสแก้ว
  • คุณ อารภัฎ โกมุทบุตร
  • คุณ ธันยพร เดชาวาศน์
  • คุณ จตุรงค์ ธนะปุระ
  • คุณ ศุภโชค ปัญจทรัพย์
  • คุณ ธิดารัตน์ เจษฎาเชษฐ์
  • คุณ กรวิกา กอวรกุล
  • คุณ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
  • นายแพทย์ วิเชียร แพทยานันท์
  • คุณ วรยุทธ กิตติอุดม
  • คุณ พิริยะ ธานีรณานนท์
  • คุณ สุเทพ ปัญญาสาคร
  • ดร.วรพจน์ กันตพิพัฒน์
  • คุณ แดน เหตระกูล
  • คุณ เทอดศักดิ์ บุญทศ
  • ดร.ธีระชัย พิพิธศุภพล
  • คุณ นพดล ธรรมวิวัฒน์
  • คุณ ณัฎฐนันท์ คุณาจิระกุล
  • คุณ ชาญณรงค์ บุริสตระกูล
  • คุณ พิมพ์อร สุริ
  • คุณ ศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข
  • คุณ มีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ
  • คุณ บุญ ยงสกุล