ประวัติ

สมาคมอสังหาริมทรัพย์

นายอรุณ แสงสว่างวัฒนะ และสมาชิกบางท่าน อาทิ นายพาณิชย์ สัมภวคุปต์ ร.ต.ท. ชาญมนูธรรม นายสุธน เปรมฤทัย นายวิเชียร กลิ่นสุคนธ์ ได้มีการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมภายใต้ชื่อ “สมาคมผู้ประกอบการเกี่ยวกับที่ดิน เคหะและก่อสร้าง (Thai Real Estate Association)” เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2515 โดยได้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารหลายชุด โดยมีนายศักดิ์ ไทยวัฒน์ อดีตอธิบดี กรมที่ดิน ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ จนถึงปี 2518

โดยในปี พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริหารได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น “สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์” และในปี พ.ศ. 2540 คณะกรรมการบริหารได้มีมติเปลี่ยนชื่อสมาคมอีกครั้ง โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย” จนถึงปัจจุบัน

ปรัชญาสมาคม

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จะเป็นสมาคมแห่งภูมิปัญญา ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพและวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเทียบเท่าสากล

นโยบายสมาคม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากมาย จึงมีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง กับโครงสร้างเศรษฐกิจ ของประเทศ ดังนั้นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงมีนโยบาย ที่จะวางแผน "พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน" ซึ่งจะเป็นผลให้มีความมั่นคงเกิดขึ้น กับเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยสอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลใน การวางแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟู เศรษฐกิจ ของประเทศ ด้วยการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เป้าหมายสมาคม

ประสานงานและให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยว ข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเสริมสร้าง มาตรฐานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

ขยายฐานและสร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกเพื่อให้เกิดการแลก เปลี่ยนประสบการณ์

ให้บริการวิชาการแก่มวลสมาชิก โดยใช้องค์ความรู้จากผู้มี ประสบการณ์ และมีคุณูปการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อให้สมาชิกใช้ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบรวมถึงการเผยแพร่ต่อสมาชิกและสาธารณะชน

นายกสมาคม

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์

 • อายุ57 ปี
 • วันเดือนปีเกิด09 พฤษภาคม 2505
 • ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทในกลุ่มบ้านพรไพลิน
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • ผลงานที่ผ่านมา
 • บริษัทที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
 • พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย (บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม)
 • ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (อพาร์ทเมนท์ มินิออฟฟิศ พื้นที่พาณิชย์ ที่ดิน)
 • รับสร้างบ้านและรับเหมาก่อสร้าง
 • ธุรกิจค้าปลีก
 • ปริญญาโท เคหพัฒนศาสตร์ (Housing Development) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  บริหารธุรกิจ (MBA.) New Hampshire College U.S.A.
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อดีตประธานเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2526)
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ
 • โครงการอสังหาริมทรัพย์ (บ้านพรไพลิน) โครงการ 1-6 ประกอบไปด้วย บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม
 • โครงการ THE CENTER POINT OF SIAM SQUARE ลักษณะโครงการ ค้าปลีกที่ตั้ง สยามสแควร์
 • โครงการ THE CENTER POINT @ CENTRAL WORLD
 • ชื่อบริษัท บริษัท แม็กซิมบิลด์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ลักษณะธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างงานโครงการ และอาคารทั่วไป
 • ชื่อบริษัท บริษัท เทราคาซ่า จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ลักษณะธุรกิจ รับสร้างบ้านบนที่ดิน
 • ชื่อบริษัท บริษัท พรไพลิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ชื่อบริษัท บริษัท พรไพลิน โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2541 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ จัดจำหน่ายสินค้า CONSUMER PRODUCT
 • ชื่อบริษัท บริษัท มีเดีย เชคเกอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ ขายสื่อโฆษณา
 • ชื่อบริษัท บริษัท มีเดีย เชคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2548 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ชื่อบริษัท บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ ผู้จัดรายการวิทยุ บริเวณสยามสแควร์
 • ชื่อบริษัท บริษัท อินฟินินี้ มอลล์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ชื่อบริษัท บริษัท แอดส์ อินโมชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ ประกอบธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชนิด

ทำเนียบสมาคม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากมาย จึงมีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง กับโครงสร้างเศรษฐกิจ ของประเทศ ดังนั้นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงมีนโยบาย ที่จะวางแผน "พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน" ซึ่งจะเป็นผลให้มีความมั่นคงเกิดขึ้น กับเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยสอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลใน การวางแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟู เศรษฐกิจ ของประเทศ ด้วยการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 • อดีตนายก
 • คณะที่ปรึกษา
 • อุปนายก
 • เลขาธิการ
 • เหรัญญิก
 • กรรมการบริหาร
  • นาย อรุณ แสงสว่างวัฒนะ ผู้ก่อตั้ง พ.ศ. 2515
  • นาย ศักดิ์ ไทยวัฒน์ ปี พ.ศ. 2516-2518
  • นาย สุขุม ถิระวัฒน์ ปี พ.ศ. 2518-2526
  • นางสาว เพียงใจ หาญพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2526-2529
  • นาย สุนทร เปรมฤทัย ปี พ.ศ. 2529-2531
  • นาง พรรณี พุทธารี ปี พ.ศ. 2531-2535
  • นาย สุเทพ บูลกุล ปี พ.ศ. 2535-2538
  • นาย ธีรพจน์ จรูญศรี ปี พ.ศ. 2538-2541
  • นาย กนก เดชาวาศน์ ปี พ.ศ. 2541-2544
  • ดร. ณ ฤดี เคียงศิริ ปี พ.ศ. 2544-2546
  • นาย โชคชัย บรรลุทางธรรม ปี พ.ศ. 2546-2548
  • นายแพทย์ สมเชาว์ ตัณฑเทอดธรรม ปี พ.ศ. 2548-2552
  • นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา ปี พ.ศ. 2552-2556
  • คุณ มณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง
  • คุณ อนันต์ อัศวโภคิน
  • คุณ กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  • คุณ ลดาวัลย์ ธนะธนิต อดีต ผช.ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
  • รศ.มานพ พงศทัต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คุณ โสมพัฒน์ ไตรโสรัส บจก.ที.ซี.ซี.แคปปิตอล แลนด์
  • คุณ เชาวรัตน์ เชาว์ชวานิล
  • คุณ วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี บมจ.อารียา พร็อพเพอร์ตี้
  • คุณ ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
  • คุณ วัลลภา ไตรโสรัส บจก.ที.ซี.ซี.แคปปิตอล แลนด์
  • คุณ ชาลี โสภณพนิช บจก.ซิตี้ เรียลตี้
  • คุณ ฐาปนา บุญยประวิตร สมาคมการผังเมืองไทย
  • คุณ บุญเลิศ เกียรติศรีธารา อุปนายกและเหรัญญิก
  • คุณ เลิศมงคล วราเวณุชย์ อุปนายกและเลขาธิการ
  • คุณวิชัย พูลวรลักษณ์ อุปนายกฝ่ายสมาชิก
  • คุณ สุกิจ ตรัยวนพงศ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ
  • คุณ โชคชัย บรรลุทางธรรม อุปนายกฝ่ายประสานงาน
  • นายแพทย์ สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม อุปนายกฝ่ายวิชาการ
  • ดร. ณ ฤดี เคียงศิริ อุปนายกฝ่ายกฎระเบียบราชการ
  • คุณ ธีรวัฒน์ พิพัฒน์ดิฐกุล อุปนายกฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
  • คุณ เลิศมงคล วราเวณุชย์
   ประวัติการศึกษา
   2541
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท เคหพัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   2536
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์

   ทุนการศึกษา
   นักเรียนทุนสวนกุหลาบวิทยาลัย
   นิสิตทุนคณะเศรษฐศาสตร์
   นิสิตทุนภาควิชาเคหการ

   ประสบการณ์ทำงาน

   2557-ปัจจุบัน
   บริษัท เลเจนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เจ้าของ The ACE Condo Ekamai) กรรมการผู้จัดการ

   2556-ปัจจุบัน บริษัท อดามัส เรียลเอสเตท จำกัด (เจ้าของ The VIO Condo) กรรมการบริหาร

   2553-2558 บริษัท บิ้ก ทรี แอสเสท จำกัด (เจ้าของ Tree Condo) กรรมการบริหาร

   2546-2552 บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและพัฒนาธุรกิจ
   • กรรมการบริษัท
   • กรรมการบริหาร
   • เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
   • นักลงทุนสัมพันธ์

   2543 - 2546 ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
   ผู้จัดการส่วนอาวุโส /ฝ่ายบริหารสินทรัพย์

   2542 - 2543 บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.)
   ผู้ชำนาญการ /ฝ่ายประนอมหนี้และพัฒนาสินทรัพย์เพื่ออสังหาริมทรัพย์

   2541 - 2542 บริษัท ราชดำริธุรกิจ
   ผู้จัดการโครงการ
   • โครงการบ้านจัดสรร จ.พระนครศรีอยุธยา

   2539 - 2541 บริษัท เวฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
   ผู้ช่วยผู้จัดการ/ฝ่ายการเงิน
   • ดูแลด้านการบริหารการเงินและการลงทุน
   • การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

   2537 - 2539 บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด
   หัวหน้าหน่วย/ฝ่ายวิจัยและวางแผน
   • การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
   • การวางแผนการลงทุน

   2537 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
   เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/ฝ่ายสินเชื่อรายใหญ่
   • ดูแลสินเชื่อด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ และปิโตรเคมี

   2536 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
   เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/ฝ่ายสินเชื่อบุคคล
   • ดูแลสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

   การฝึกอบรมและสัมมนา

   • Director Certification Program. Class DCP 86/2007 /Thai Institute of Directors
   • Director Accreditation Program. Class DAP 56/2006 /Thai Institute of Directors
   • Company Secretary Program. Class CSP 19/2006/Thai Institute of Directors
   • Effective Minute Taking Class EMT 5/2006/Thai Institute of Directors
   • Understanding Financial Statement Class UFS 3/2006/Thai Institute of Directors
   • Non Finance Director Class NFD 32/2006/Thai Institute of Directors
   • The Boss 57 / สถาบันการบริหารและจิตวิทยา
   • นักศึกษาฝึกงานโครงการการตลาดและการขาย/ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
   • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ/ GF Business Training School
   • World Bank Meeting Officer / The Office of World Bank Meeting
   • Project Management / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ตำแหน่งทางสังคมในปัจจุบัน

   • อุปนายกและเลขาธิการ / สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
   • นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ นนทบุรี
   • วิทยากรพิเศษ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • วิทยากรพิเศษ / คณะบริหารธุรกิจ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • คุณ บุญเลิศ เกียรติศรีธารา
   การศึกษา
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงรียนเซนต์คาเบรียล
   - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - ปริญญาโท Master of Business Adiminstration (MBA), Marshall School of Business,
   University of Southern California

   การทำงาน
   ปัจจุบัน
   - ประธานกรรมการ บริษัท ฟอร์ คิดส์ จำกัด
   - กรรมการ บริษัท ออลสวีท จำกัด
   - กรรมการ บริษัท อีเทอร์ไนซ์ จำกัด
   - กรรมการ บริษัท เทรนดี้ คิดส์ จำกัด

   ประสบการณ์ทำงาน
   - กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันนี่ อินเตอร์เทรด จำกัด (อุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง)
   - หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานฟอกหนังบางปู (อุตสาหกรรมของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง)
   - หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรีมโปรดักส์ (อุตสาหกรรมของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง)
   - ประธานคณะกรรมการจัดงาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 10”
   - ประธานกรรมการจัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2550 เรื่อง “อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2007”

   ตำแหน่งทางสังคม
   ปัจจุบัน
   - อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
   - กรรมการคณะกรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

   อดีต
   - กรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
   - กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   การอบรม
   - ผู้จัดการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RECU) รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   รางวัลเกียรติคุณ
   - ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าผู้บำเพ็ญประโยชน์ สร้างและเผยแพร่ชื่อเสียงหรือปกป้องเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในรอบ 70 ปี

   ประสบการณ์การเป็นวิทยากร
   - วิทยากรพิเศษรับเชิญของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • คุณ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ปธ.เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์
  • คุณ จรัญ เกษร กรรมการบริหาร บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์
  • คุณ ชาย ศรีวิกรม์ กรรมการผู้จัดการ บจก.เกษร ไพเวท อิควิตี้
  • คุณ มีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ กรรมการผู้จัดการ บจก.ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง
  • คุณ ศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข กรรมการผู้จัดการ บจก.อมรชัยย์ พร็อพเพอร์ตี้
  • พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บจก.ศรีรุ่งบ้านและที่ดิน
  • คุณ ชาญณรงค์ บุริสตระกูล กรรมการผู้จัดการ บจก.อีสานพิมาน กรุ๊ป
  • คุณ พิมพ์อร สุริ กรรมการผู้จัดการ บจก.สืบสิริ แกรนด์วิลล์
  • คุณ ยศวัจน์ รุ่งคณาวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บจก.ซินิท เรียลเอสเตท
  • คุณ ณัฎฐนันท์ คุณาจิระกุล กรรมการผู้จัดการ บจก.เพลินใจ กรุ๊ป
  • คุณ บุญ ยงสกุล กรรมการผู้จัดการ บจก.โบ๊ทพัฒนา
  • คุณ ปราชญ์ วงศ์วรรณ กรรมการผู้จัดการ บจก.ไวซ์ พร็อพเพอร์ตี้
  • คุณ วีรพล จงเจริญใจ กรรมการผู้จัดการ บจก.คลัง คาซ่า
  • คุณ วีระกิตติ์ เอกอัครวิจิตร กรรมการผู้จัดการ บจก.วีระเกียรติ พัฒนาที่ดิน
  • คุณ นพดล ธรรมวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บจก.นอร์ธแลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์
  • ศ.ดร.สนธยา วนิชวัฒนะ กรรมการผู้จัดการ ภัทรพัฒนาก่อสร้าง
  • คุณ เรืองชัย รุจิระพัฒน์ กรรมการบริหาร บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น
  • คุณ ปรีชา กุลไพศาลธรรม กรรมการผู้จัดการ บจก.เปี่ยมสุข กรุ๊ป
  • คุณ สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาสิริ
  • คุณ นิธิ นาคะเกศ กรรมการผู้จัดการ บจก.ริมเพ บีช
  • คุณ พิริยะ ธานีรณานนท์ กรรมการผู้จัดการ บจก.บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี)
  • คุณ อดิเรก แสงใสแก้ว กรรมการผู้จัดการ บจก.เนเปิ้ลส์ พร็อพเพอร์ตี้
  • คุณ สุเทพ ปัญญาสาคร กรรมการผู้จัดการ บจก.ดี-แลนด์ กรุ๊ป
  • คุณ อารภัฎ โกมุทบุตร กรรมการผู้จัดการ บจก.เอสซีจี เอ็นเตอร์ไพรส์
  • คุณ ศุภโชค ปัญจทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บจก.อดามัส เรียลเอสเตท
  • คุณ จตุรงค์ ธนะปุระ กรรมการผู้จัดการ บจก.รุ่งเรือง ดีเวลลอปเมนท์
  • นายแพทย์ วิเชียร แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.เจ้าพระยามหานคร
  • คุณ วรยุทธ กิตติอุดม กรรมการผู้จัดการ บจก.รุ่งกิจ เรียลเอสเตท
  • ดร.วรพจน์ กันตพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บจก.ฐานธุรกิจมั่นคง
  • คุณ ณพงศ์ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.โอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
  • คุณ เทอดศักดิ์ บุญทศ กรรมการผู้จัดการ บจก.เค.ดี.แอสเซท แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์
  • คุณ แดน เหตระกูล กรรมการบริหาร บจก.เอ็ม ดี เอ็กซ์
  • คุณ กรวิกา กอวรกุล กรรมการผู้จัดการ บจก.เอ็น.อาร์.พร็อพเพอร์ตี้
  • คุณ ธิดารัตน์ เจษฎาเชษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.บ้านหลังสวน พร็อพเพอร์ตี้
  • คุณ ธัญยพร เดชาวาศน์ กรรมการบริหาร บจก. โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
  • คุณ ธนูศักดิ์ พึ่งเดช กรรมการผู้จัดการ บจก.ภูเก็ต เนเชอร์โฮม