ประวัติ

สมาคมอสังหาริมทรัพย์

นายอรุณ แสงสว่างวัฒนะ และสมาชิกบางท่าน อาทิ นายพาณิชย์ สัมภวคุปต์ ร.ต.ท. ชาญมนูธรรม นายสุธน เปรมฤทัย นายวิเชียร กลิ่นสุคนธ์ ได้มีการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมภายใต้ชื่อ “สมาคมผู้ประกอบการเกี่ยวกับที่ดิน เคหะและก่อสร้าง (Thai Real Estate Association)” เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2515 โดยได้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารหลายชุด โดยมีนายศักดิ์ ไทยวัฒน์ อดีตอธิบดี กรมที่ดิน ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ จนถึงปี 2518

โดยในปี พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริหารได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น “สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์” และในปี พ.ศ. 2540 คณะกรรมการบริหารได้มีมติเปลี่ยนชื่อสมาคมอีกครั้ง โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย” จนถึงปัจจุบัน

ปรัชญาสมาคม

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จะเป็นสมาคมแห่งภูมิปัญญา ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพและวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเทียบเท่าสากล

นโยบายสมาคม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากมาย จึงมีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง กับโครงสร้างเศรษฐกิจ ของประเทศ ดังนั้นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงมีนโยบาย ที่จะวางแผน "พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน" ซึ่งจะเป็นผลให้มีความมั่นคงเกิดขึ้น กับเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยสอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลใน การวางแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟู เศรษฐกิจ ของประเทศ ด้วยการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เป้าหมายสมาคม

ประสานงานและให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยว ข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเสริมสร้าง มาตรฐานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

ขยายฐานและสร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกเพื่อให้เกิดการแลก เปลี่ยนประสบการณ์

ให้บริการวิชาการแก่มวลสมาชิก โดยใช้องค์ความรู้จากผู้มี ประสบการณ์ และมีคุณูปการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อให้สมาชิกใช้ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบรวมถึงการเผยแพร่ต่อสมาชิกและสาธารณะชน

นายกสมาคม

คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์

 • อายุ59 ปี
 • วันเดือนปีเกิด09 พฤษภาคม 2505
 • ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทในกลุ่มบ้านพรไพลิน
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • ผลงานที่ผ่านมา
 • บริษัทที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
 • พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย (บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม)
 • ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (อพาร์ทเมนท์ มินิออฟฟิศ พื้นที่พาณิชย์ ที่ดิน)
 • รับสร้างบ้านและรับเหมาก่อสร้าง
 • ธุรกิจค้าปลีก
 • ปริญญาโท เคหพัฒนศาสตร์ (Housing Development) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  บริหารธุรกิจ (MBA.) New Hampshire College U.S.A.
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อดีตประธานเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2526)
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ
 • โครงการอสังหาริมทรัพย์ (บ้านพรไพลิน) โครงการ 1-6 ประกอบไปด้วย บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ และคอนโดมิเนียม
 • โครงการ THE CENTER POINT OF SIAM SQUARE ลักษณะโครงการ ค้าปลีกที่ตั้ง สยามสแควร์
 • โครงการ THE CENTER POINT @ CENTRAL WORLD
 • ชื่อบริษัท บริษัท แม็กซิมบิลด์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ลักษณะธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างงานโครงการ และอาคารทั่วไป
 • ชื่อบริษัท บริษัท เทราคาซ่า จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ลักษณะธุรกิจ รับสร้างบ้านบนที่ดิน
 • ชื่อบริษัท บริษัท พรไพลิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ชื่อบริษัท บริษัท พรไพลิน โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2541 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ จัดจำหน่ายสินค้า CONSUMER PRODUCT
 • ชื่อบริษัท บริษัท มีเดีย เชคเกอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ ขายสื่อโฆษณา
 • ชื่อบริษัท บริษัท มีเดีย เชคเกอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2548 ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ชื่อบริษัท บริษัท เซ็นเตอร์พ้อยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ ผู้จัดรายการวิทยุ บริเวณสยามสแควร์
 • ชื่อบริษัท บริษัท อินฟินินี้ มอลล์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ทุนจดทะเบียน 240 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ชื่อบริษัท บริษัท แอดส์ อินโมชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ ประกอบธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชนิด

ทำเนียบสมาคม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากมาย จึงมีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง กับโครงสร้างเศรษฐกิจ ของประเทศ ดังนั้นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงมีนโยบาย ที่จะวางแผน "พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน" ซึ่งจะเป็นผลให้มีความมั่นคงเกิดขึ้น กับเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยสอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลใน การวางแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟู เศรษฐกิจ ของประเทศ ด้วยการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 • อดีตนายก
 • คณะที่ปรึกษา
 • อุปนายก
 • เลขาธิการ
 • เหรัญญิก
 • กรรมการบริหาร
  • นาย อรุณ แสงสว่างวัฒนะ ผู้ก่อตั้ง พ.ศ. 2515
  • นาย ศักดิ์ ไทยวัฒน์ ปี พ.ศ. 2516-2518
  • นาย สุขุม ถิระวัฒน์ ปี พ.ศ. 2518-2526
  • นางสาว เพียงใจ หาญพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2526-2529
  • นาย สุนทร เปรมฤทัย ปี พ.ศ. 2529-2531
  • นาง พรรณี พุทธารี ปี พ.ศ. 2531-2535
  • นาย สุเทพ บูลกุล ปี พ.ศ. 2535-2538
  • นาย ธีรพจน์ จรูญศรี ปี พ.ศ. 2538-2541
  • นาย กนก เดชาวาศน์ ปี พ.ศ. 2541-2544
  • ดร. ณ ฤดี เคียงศิริ ปี พ.ศ. 2544-2546
  • นาย โชคชัย บรรลุทางธรรม ปี พ.ศ. 2546-2548
  • นายแพทย์ สมเชาว์ ตัณฑเทอดธรรม ปี พ.ศ. 2548-2552
  • นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา ปี พ.ศ. 2552-2556
  • คุณ ประยู​​ร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน
  • คุณ มณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการ และผังเมือง
  • คุณ อนันต์ อัศวโภคิน
  • คุณกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
  • รศ.มานพ พงศทัต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คุณ ลดาวัลย์ ธนะธนิต อดีต ผช.ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
  • คุณ ฉัตรชัย วิไลกุล ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • คุณ ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
  • คุณ วิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้
  • คุณ เชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
  • คุณ โสมพัฒน์ ไตรโสรัส บจก. ที.ซี.ซี.แคปปิตอลแลนด๋
  • คุณ วัลลภา ไตรโสรัส บจก. ที.ซี.ซี.แคปปิตอลแลนด๋
  • คุณ สัมมา คีตสิน
  • ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
  • คุณ ชาลี โสภณพนิช บจก. ซิตี้ เรียลตี้
  • คุณ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
  • ดร. ณ ฤดี เคียงศิริ บจก. ธารารมณ์ วิสต้า
  • คุณ ธนูศักดิ์ พึ่งเดช บจก. ภูเก็ต เนเชอร์โฮม
  • คุณชาย ศรีวิกรม์ บจก. เกษร ไพรเวท อิควิตี้
  • คุณศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข บจก. อมรชัยย์ พร็อพเพอร์ตี้
  • คุณเทอดศักดิ์ บุญทศ บจก. เค.ดี.แอสเซท แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์
  • อาจารย์ฐาปนา บุญยประวิตร สมาคมการผังเมืองไทย
  • คุณวีระกิตติ์ เอกอัครวิจิตร บจก.วีระเกียรติพัฒนาที่ดิน
  • คุณ บุญเลิศ เกียรติศรีธารา อุปนายกและเหรัญญิก
  • คุณ อดิเรก แสงใสแก้ว อุปนายกและเลขาธิการ
  • คุณ ปรีชา กุลไพศาลธรรม
  • คุณ ศุภโชค ปัญจทรัพย์
  • คุณ วรยุทธ กิตติอุดม
  • ดร.วรพจน์ กันตพิพัฒน์
  • คุณ ณพงศ์ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์
  • คุณ อดิเรก แสงใสแก้ว
  • คุณ บุญเลิศ เกียรติศรีธารา
   การศึกษา
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงรียนเซนต์คาเบรียล
   - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - ปริญญาโท Master of Business Adiminstration (MBA), Marshall School of Business,
   University of Southern California

   การทำงาน
   ปัจจุบัน
   - ประธานกรรมการ บริษัท ฟอร์ คิดส์ จำกัด
   - กรรมการ บริษัท ออลสวีท จำกัด
   - กรรมการ บริษัท อีเทอร์ไนซ์ จำกัด
   - กรรมการ บริษัท เทรนดี้ คิดส์ จำกัด

   ประสบการณ์ทำงาน
   - กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
   - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันนี่ อินเตอร์เทรด จำกัด (อุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง)
   - หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานฟอกหนังบางปู (อุตสาหกรรมของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง)
   - หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรีมโปรดักส์ (อุตสาหกรรมของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง)
   - ประธานคณะกรรมการจัดงาน “มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 10”
   - ประธานกรรมการจัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2550 เรื่อง “อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีหลักชี้เศรษฐกิจปี 2007”

   ตำแหน่งทางสังคม
   ปัจจุบัน
   - อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
   - กรรมการคณะกรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

   อดีต
   - กรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
   - กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   การอบรม
   - ผู้จัดการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RECU) รุ่นที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   รางวัลเกียรติคุณ
   - ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าผู้บำเพ็ญประโยชน์ สร้างและเผยแพร่ชื่อเสียงหรือปกป้องเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในรอบ 70 ปี

   ประสบการณ์การเป็นวิทยากร
   - วิทยากรพิเศษรับเชิญของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บมจ. เฮ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง
  • คุณ โชคชัย บรรลุทางธรรม กรรมการผู้จัดการ บจก.โชครัชนี
  • คุณ กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บมจ. สัมมากร
  • คุณ เลิศมงคล วราเวณุชย์ กรรมการผู้จัดการ บจก. เดวา เรียลเอสเตท
  • คุณ ธนะ ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการ บจก. ศิริการกรุ๊ป
  • คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ กรรมการผู้จัดการ บจก. ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง
  • คุณ ปราชญ์ วงศ์วรรณ กรรมการผู้จัดการ บจก. ไวซ์ พร็อพเพอร์ตี้
  • คุณ ยศวัจน์ รุ่งคณาวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บจก. ไอคิว โปร พร็อพเพอร์ตี้
  • คุณ นราทร ธานีพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บจก. นารา แลนด์ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์
  • คุณ เปรมสรณ์ ศรีวิบูลย์ชัย กรรมการผู้จัดการ VP Realestate Property Development
  • คุณ ศุภชัย รุจิเรืองโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บจก. ปุณณกันฑ์ วัลเล่ย์
  • คุณ จรัญ เกษร กรรมการบริหาร บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์
  • พท. วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บจก. เฟรนด์ ดีเวลลอปเมนท์
  • คุณ วิชัย พูลวรลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้
  • คุณ ธีรวัฒน์ พิพัฒน์ดิฐกุล กรรมการผู้จัดการ บจก. โซเคน เอสเตท
  • คุณ ชาญณรงค์ บุริสตระกูล กรรมการผู้จัดการ บจก. อีสานพิมานกรุ๊ป
  • คุณ สุเทพ ปัญญาสาคร กรรมการผู้จัดการ บจก.ดี-แลนด์ กรุ๊ป
  • คุณ นพดล ธรรมวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บจก. นอร์ธ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
  • คุณ แดน เหตระกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์
  • นายแพทย์ วิเชียร แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เจ้าพระยามหานคร
  • คุณ พิริยะ ธานีรณานนท์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. บ้านสวย กรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี)
  • คุณ นิธิ นาคะเกศ กรรมการผู้จัดการ บจก. ริมเพ บีช
  • คุณ จตุรงค์ ธนะปุระ กรรมการผู้จัดการ บจก. รชยาเรียลเอสเตท
  • คุณ เรืองชัย รุจิระพัฒน์ กรรมการบริหาร บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั่น
  • คุณ อารภัฎ โกมุทบุตร กรรมการผู้จัดการ บจก. เอสซีจี เอ็นเตอร์ไพร์ส
  • คุณ วีรพล จงเจริญใจ กรรมการผู้จัดการ บจ. คลัง คาซ่า
  • คุณ สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาสิริ กรุ๊ป
  • ศ.ดร.สนธยา วนิชวัฒนะ กรรมการบริหาร บจก. ดีเอ็นแอนด์วี
  • คุณ บุญ ยงสกุล กรรมการผู้จัดการ บจก.โบ๊ทพัฒนา
  • คุณ กรวิกา กอวรกุล กรรมการผู้จัดการ บจก. อินฟินิท เรียลเอสเตท
  • คุณ อลิสา เดชาวาศน์ กรรมการผู้จัดการ บจก. โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์
  • คุณ วัชระ ปิ่นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บจก. วัชราดล
  • คุณกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการบริหาร บจก. เค.อี.แลนด์
  • คุณพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล กรรมการผู้จัดการ บจก. แคปส์ พร็อพเพอร์ตี้
  • ผศ.ดร. พร วิรุฬห์รักษ์ กรรมการบริหาร บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์
  • คุณชนินทร์ วานิชวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริการ บจก. ฮาบิแทท กรุ๊ป