ประวัติ

สมาคมอสังหาริมทรัพย์

นายอรุณ แสงสว่างวัฒนะ และสมาชิกบางท่าน อาทิ นายพาณิชย์ สัมภวคุปต์ ร.ต.ท. ชาญมนูธรรม นายสุธน เปรมฤทัย นายวิเชียร กลิ่นสุคนธ์ ได้มีการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมภายใต้ชื่อ “สมาคมผู้ประกอบการเกี่ยวกับที่ดิน เคหะและก่อสร้าง (Thai Real Estate Association)” เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2515 โดยได้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารหลายชุด โดยมีนายศักดิ์ ไทยวัฒน์ อดีตอธิบดี กรมที่ดิน ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ จนถึงปี 2518

โดยในปี พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริหารได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น “สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์” และในปี พ.ศ. 2540 คณะกรรมการบริหารได้มีมติเปลี่ยนชื่อสมาคมอีกครั้ง โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย” จนถึงปัจจุบัน

ปรัชญาสมาคม

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จะเป็นสมาคมแห่งภูมิปัญญา ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพและวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเทียบเท่าสากล

นโยบายสมาคม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากมาย จึงมีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง กับโครงสร้างเศรษฐกิจ ของประเทศ ดังนั้นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงมีนโยบาย ที่จะวางแผน "พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน" ซึ่งจะเป็นผลให้มีความมั่นคงเกิดขึ้น กับเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยสอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลใน การวางแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟู เศรษฐกิจ ของประเทศ ด้วยการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เป้าหมายสมาคม

ประสานงานและให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยว ข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเสริมสร้าง มาตรฐานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

ขยายฐานและสร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกเพื่อให้เกิดการแลก เปลี่ยนประสบการณ์

ให้บริการวิชาการแก่มวลสมาชิก โดยใช้องค์ความรู้จากผู้มี ประสบการณ์ และมีคุณูปการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อให้สมาชิกใช้ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบรวมถึงการเผยแพร่ต่อสมาชิกและสาธารณะชน

นายกสมาคม

นาย พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์

 • อายุ62 ปี
 • วันเดือนปีเกิด09 พฤษภาคม 2505
 • ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บจก. แซนด์ แอนด์ สโตน
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • ผลงานที่ผ่านมา
 • บริษัทที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
 • พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย (บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม)
 • ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (อพาร์ทเมนท์ มินิออฟฟิศ พื้นที่พาณิชย์ ที่ดิน)
 • รับสร้างบ้าน และรับเหมาก่อสร้าง
 • ปริญญาโท - เคหพัฒนศาสตร์ (Housing Development)
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - บริหารธุรกิจ (MBA.) New Hampshire College U.S.A.
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  (อดีตประธานเชียร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2526)
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ
 • โครงการบ้านเดี่ยว หมู่บ้าน พรไพลิน ธรธรารา (สุขุมวิทสายเก่า)
 • โครงการ THE ESCAPE คอนโดมิเนียม สุขุมวิท 101/1
 • โครงการ เซ็นเตอร์พอยท์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ลาซาล
 • โครงการทาวน์โฮม 3 ชั้น DECO@Bearing ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีแบริ่ง
 • โครงการ CONDO DECO@Bearing Station ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีแบริ่ง
 • ชื่อบริษัท บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2532 ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ชื่อบริษัท บริษัท พรไพลิน จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2528 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ชื่อบริษัท บริษัา แม็กซิมบิลด์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2534 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างโครงการ
 • ชื่อบริษัท บริษัท ไชยบูรณ์ สถาปัตย์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2530 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ลักษณะธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ทำเนียบสมาคม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากมาย จึงมีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง กับโครงสร้างเศรษฐกิจ ของประเทศ ดังนั้นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงมีนโยบาย ที่จะวางแผน "พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน" ซึ่งจะเป็นผลให้มีความมั่นคงเกิดขึ้น กับเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยสอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลใน การวางแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟู เศรษฐกิจ ของประเทศ ด้วยการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 • อดีตนายก
 • คณะที่ปรึกษา
 • อุปนายก
 • เลขาธิการ
 • เหรัญญิก
 • กรรมการบริหาร
  • นาย อรุณ แสงสว่างวัฒนะ ผู้ก่อตั้ง พ.ศ. 2515
  • นาย ศักดิ์ ไทยวัฒน์ ปี พ.ศ. 2516-2518
  • นาย สุขุม ถิระวัฒน์ ปี พ.ศ. 2518-2526
  • นางสาว เพียงใจ หาญพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2526-2529
  • นาย สุนทร เปรมฤทัย ปี พ.ศ. 2529-2531
  • นาง พรรณี พุทธารี ปี พ.ศ. 2531-2535
  • นาย สุเทพ บูลกุล ปี พ.ศ. 2535-2538
  • นาย ธีรพจน์ จรูญศรี ปี พ.ศ. 2538-2541
  • นาย กนก เดชาวาศน์ ปี พ.ศ. 2541-2544
  • ดร. ณ ฤดี เคียงศิริ ปี พ.ศ. 2544-2546
  • นาย โชคชัย บรรลุทางธรรม ปี พ.ศ. 2546-2548
  • นายแพทย์ สมเชาว์ ตัณฑเทอดธรรม ปี พ.ศ. 2548-2552
  • นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา ปี พ.ศ. 2552-2556
  • นาย พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ปี พ.ศ. 2556-2564
  • นาย มีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ ปี พ.ศ. 2564-2566
  • นาย พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ปี พ.ศ. 2566-2568
  • คุณ ชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน
  • คุณ พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
  • คุณ นิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
  • คุณ จำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์
  • คุณ ฉัตรชัย ศิริไล
  • ดร. วิชัย วิรัตกพันธ์
  • คุณ อนันต์ อัศวโภคิน
  • คุณ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
  • คุณ ลดาวัลย์ ธนะธนิต
  • ดร. ณ ฤดี เคียงศิริ
  • คุณ สงกรานต์ อิสสระ
  • คุณนุสรา บัญญัติปิยพจน์
  • คุณ ชาย ศรีวิกรม์
  • คุณ วัลลภา ไตรโสรัส
  • คุณ โสมพัฒน์ ไตรโสรัส
  • คุณ เรืองชัย รุจิระพัฒน์
  • คุณ นิธิ นาคะเกศ
  • คุณ อัญชนา วิลลิภากร
  • คุณ สุมิตรา วงศ์ภักดี
  • คุณ กฤษณ์ เสสะเวช กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • คุณ พัทธนันท์ พิสุทธิวิมล
  • คุณ ชาญณรงค์ บุริสตระกูล
  • คุณ แดน เหตระกูล
  • คุณ ธนะ ศิริธนชัย
  • คุณ บุญ ยงสกุล
  • คุณ บุญเลิศ เกียรติศรีธารา
  • พ.ท. วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ
  • คุณ สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุทธิ์
  • คุณ ศุภชัย รุจิเรืองโรจน์
  • คุณ เปรมสรณ์ ศรีวิบูลย์ชัย
  • คุณ นราทร ธานินพิทักษ์
  • ผศ.ดร.สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล
  • นาย ปรีชา กุลไพศาลธรรม พัฒนาองค์กร
  • นาย จรัญ เกษร พัฒนาองค์กร
  • ศ.ดร. สนธยา วนิชวัฒนะ วิชาการ
  • นาย โชคชัย บรรลุทางธรรม กฎระเบียบราชการ
  • นาย วรยุทธ กิตติอุดม กฎระเบียบราชการ
  • นาย ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ต่างประเทศ
  • นาย วิชัย พูลวรลักษณ์ กิจกรรมและประชาสัมพันธ์
  • นาย วิเชียร แพทยานันท์ กิจกรรมและประชาสัมพันธ์
  • นาย เลิศมงคล วราเวณุชย์
   ประวัติการศึกษา

   2541 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปริญญาโท เคหพัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

   2536 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ ทุนการศึกษา
   นักเรียนทุนสวนกุหลาบวิทยาลัย นิสิตทุนคณะเศรษฐศาสตร์ นิสิตทุนภาควิชาเคหการ

   ประสบการณ์ทำงาน

   2558-ปัจจุบัน บริษัท เดวาเรียลเอสเตท จำกัด
   กรรมการผู้จัดการ

   2557-ปัจจุบัน บริษัท เลเจนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (เจ้าของ The ACE Condo Ekamai)
   กรรมการผู้จัดการ

   2556-2558 บริษัท อดามัส เรียลเอสเตท จำกัด (เจ้าของ The VIO Condo)
   กรรมการบริหาร

   2553-2558 บริษัท บิ้ก ทรี แอสเสท จำกัด (เจ้าของ Tree Condo)
   กรรมการบริหาร

   2546-2552 บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน).
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและพัฒนาธุรกิจ
   • กรรมการบริษัท
   • กรรมการบริหาร
   • เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
   • นักลงทุนสัมพันธ์

   2543 - 2546 ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
   ผู้จัดการส่วนอาวุโส /ฝ่ายบริหารสินทรัพย์

   2542 - 2543 บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.)
   ผู้ชำนาญการ /ฝ่ายประนอมหนี้และพัฒนาสินทรัพย์เพื่ออสังหาริมทรัพย์

   2541 - 2542 บริษัท ราชดำริธุรกิจ
   ผู้จัดการโครงการ
   • โครงการบ้านจัดสรร จ.พระนครศรีอยุธยา
   2539 - 2541 บริษัท เวฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
   ผู้ช่วยผู้จัดการ/ฝ่ายการเงิน
   • ดูแลด้านการบริหารการเงินและการลงทุน
   • การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

   2537 - 2539 บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด หัวหน้าหน่วย/ฝ่ายวิจัยและวางแผน
   • การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
   • การวางแผนการลงทุน

   2537 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
   เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/ฝ่ายสินเชื่อรายใหญ่
   • ดูแลสินเชื่อด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ และปิโตรเคมี

   2536 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
   เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/ฝ่ายสินเชื่อบุคคล
   • ดูแลสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

   การฝึกอบรมและสัมมนา

   • Director Certification Program. Class DCP 86/2007 /Thai Institute of Directors
   • Director Accreditation Program. Class DAP 56/2006 /Thai Institute of Directors
   • Company Secretary Program. Class CSP 19/2006/Thai Institute of Directors
   • Effective Minute Taking Class EMT 5/2006/Thai Institute of Directors
   • Understanding Financial Statement Class UFS 3/2006/Thai Institute of Directors
   • Non Finance Director Class NFD 32/2006/Thai Institute of Directors
   • The Boss 57 / สถาบันการบริหารและจิตวิทยา
   • นักศึกษาฝึกงานโครงการการตลาดและการขาย/ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
   • นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ/ GF Business Training School
   • World Bank Meeting Officer / The Office of World Bank Meeting
   • Project Management / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ตำแหน่งทางสังคมในปัจจุบัน

   • อุปนายกและเลขาธิการ / สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
   • นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ นนทบุรี
   • วิทยากรพิเศษ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   • วิทยากรพิเศษ / คณะบริหารธุรกิจ / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ดร. วรพจน์ กันตพิพัฒน์
   ประวัติการศึกษา

   ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จบปีการศึกษา 2550)
   Ph.D. (Business Administration), Ramkhamhaeng
   University, 2007

   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ
   มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ ประเทศอังกฤษ (จบปีการศึกษา 2544)
   M.I.B. (International Business), Bournemouth
   University, the United of Kingdom, 2001

   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา รัฐศาสตร์
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จบปีการศึกษา 2547)
   M.A. (Political Science), Ramkhamhaeng
   University, 2004

   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (จบปีการศึกษา 2542)
   B.B.A. (Marketing: International Program),
   Bangkok University, (1999)

   ประวัติการสอน

   - พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554
   อาจารย์ประจำ หลักสูตรปริญญาเอก ภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
   - พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

   ผลงานทางวิชาการ
   - ปัจจัยหลักของการลงทุนโดยตรงของบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย (The Determinants of Japanese Companies Direct Investment Electronics Industry in Thailand.)
   - ปัจจัยหลักต่อประสิทธิผลของกลยุทธ์การตลาดภาคส่งออกของสินค้าเกษตรกรรมแปรรูปของไทย (The Determinants of Successful Export Marketing Strategy in Thai Processed
   Agricultural Products)

   ประวัติการทำงาน

   * มิถุนายน 2549 - มีนาคม 2551
   บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
   SC ASSET CORPORATION Public Co.,Ltd.
   * เมษายน 2551 - ปัจจุบัน
   บริษัท เอ็ม.ที. นครหลวงก่อสร้างและที่ดิน จำกัด
   MT NAKORNLUANG REAL ESTATE Co.,Ltd.

   บริษัท เอ็ม.ที. อารีน่า จำกัด
   MT ARENA Co.,Ltd.
   บริษัท ฐานธุรกิจมั่นคง จำกัด
   THANTURAKITMANKONG Co.,Ltd.
   * มกราคม 2559 - ปัจจุบัน
   อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

   หลักสูตรการอบรม

   - หลักสูตรการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ RECU รุ่น 27 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - หลักสูตร THE BOSS รุ่น 63 จากสถาบันการบริหารและจิตวิทยา
   - หลักสูตร CP-ARM (Advance Retail Management) รุ่น 13 จากบริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน)
   - หลักสูตรหลักสูตรอบรม ABC Real: Real Estate Real Deal รุ่น 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   - หลักสูตรการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ RECU-CEO PREMIUM IN MODERN REAL ESTATE BUSINESS รุ่น 1 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - ACADEMY OF BUSINESS CREATIVITY (ABC) รุ่น 5 จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • นาย อดิเรก แสงใสแก้ว
  • นาย ณพงศ์ ปริพนธ์พนจพิสุทธิ์
   นาย ณพงศ์ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์

   วุฒิการศึกษา
   ปริญญาโท: Civil Engineering Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA

   ปริญญาตรี: Civil Engineering Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA

   การอบรม:- หลักสูตรผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (RE-CU) Director Certification Program (DCP) Thai Institute of Directors Association (IOD)


   ผลงานและประสบการณ์
   - กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชี่ยนพรอพเพอร์ตี้ จำกัด
   - กรรมการบริษัท โอเชี่ยน ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
   - กรรมการบริษัท เรียลเตอร์ เมเนจเมนท์ จำกัด
   - กรรมการบริษัท โอเชี่ยน มารีน่า จำกัด
   - กรรมการบริษัท แฮนส์ เมเนจเมนท์ จำกัด
   - กรรมการบริษัท ซีฮ็อคบิลดิ้งเมนเทนแนนซ์ จำกัด
  • นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เฮ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง
  • คุณ โชคชัย บรรลุทางธรรม ประธานบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเวอร์กรีน ดีเวลลอปเมนท์
  • คุณ เลิศมงคล วราเวณุชย์ กรรมการผู้จัดการ บจก. เดวา เรียลเอสเตท
  • นายแพทย์ วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจ้าพระยามหานคร
  • ดร. วรพจน์ กันตพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็มที แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
  • คุณ ณพงศ์ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้
  • คุณ ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แอสเซท ไฟว์
  • คุณ วรยุทธ กิตติอุดม กรรมการบริหาร บจก. รุ่งกิจ เรียลเอสเตท
  • คุณ เฟาซีย์ ออสันตินุตสกุล กรรมการผู้จัดการ บจก.ไอ ที แอล พร็อพเพอร์ตี้
  • คุณ ปรีชา กุลไพศาลธรรม กรรมการผู้จัดการ บจก. เปี่ยมสุข พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
  • คุณ วิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้
  • คุณ ปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการ บมจ. ปริญสิริ
  • คุณ อลิสา เดชาวาศน์ กรรมการผู้จัดการ บจก. โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์
  • คุณ อดิเรก แสงใสแก้ว กรรมการผู้จัดการ บจก. เอชบี สเปซ
  • ศ.ดร. สนธยา วนิชวัฒนะ กรรมการ บจก. ดี เอ็น แอนด์ วี
  • คุณ จตุรงค์ ธนะปุระ กรรมการผู้จัดการ บจก. รชยาเรียลเอสเตท
  • คุณ พิริยะ ธานีรณานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี)
  • คุณ วีระกิตติ์ เอกอัครวิจิตร กรรมการผู้จัดการ บจก. วีระเกียรติพัฒนาที่ดิน
  • คุณ วรัชญ์ ปริสุทธิ์กุล กรรมการผู้จัดการ บจก. รุ่งทิวา พร็อพเพอร์ตี้
  • คุณ ทายาท กาญจนาจิตรา กรรมการผู้จัดการ บจก. พิณศิริ พร็อพเพอร์ตี้
  • คุณ เมธาพงศ์ อุปัติศฤุงค์ กรรมการผู้จัดการ บจก. ภูเก็ต วิลล่า คอร์ปอเรชั่น
  • คุณ มงคล เหลี่ยมวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บจก. วิคทอรี่ เกท
  • คุณ สรนันท์ เศรษฐี กรรมการผู้จัดการ บจก. แลนด์ มาร์ค
  • คุณ ดรุณี เลาหะวีร์ กรรมการผู้จัดการ บจก. สินธานี
  • คุณ วัฒนพล ผลชีวิน กรรมการผู้จัดการ บจก. มณีรินทร์ พร็อพเพอร์ตี้
  • คุณ วัชระ ปิ่นเจริญ กรรมการผู้จัดการ บจก. วัชราดล
  • คุณ ณัฐพงษ์ ประสารศิวมัย กรรมการผู้จัดการ บจก. อู่จี้ อู่ไช้
  • คุณ วุฒิชัย ฉัตรชัยพลรัตน์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. เกรียงศีกดิ์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 2003
  • คุณ ธนวัฒน์ พูนศิลป์ กรรมการผู้จัดการ บจก. ออกซิเจน เรียลเอสเตท
  • คุณ กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการ บมจ. สัมมากร
  • คุณ จรัญ เกษร กรรมการ บมจ. ธนาสิริกรุ๊ป
  • คุณ นพดล ธรรมวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บจก. นอร์ธแลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์
  • คุณ สุเทพ ปัญญาสาคร กรรมการผู้จัดการ ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้
  • คุณ วรพงศ์ อติการบดี กรรมการผู้จัดการ บจก. เดอะสลิล ริเวอร์ไซด์
  • คุณ อารภัฎ โกมุทบุตร กรรมการผู้จัดการ บจก. เอสซีจี เอ็นเตจอร์ไพร์ส
  • คุณ กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บจก. อัลไร รีท แมนเนจเม้นท์
  • คุณ ศุภกฤต มหาดำรงค์กุล กรรมการผู้จัดการ บจก. เลอ คองคอร์ด โฮเต็ล
  • คุณ อรศศิพัชร์ ศิริวรรณกุล กรรมการผู้จัดการ อีซีจี เพรฟ โฮลดิ้ง ยูบีไอ