ประวัติ

สมาคมอสังหาริมทรัพย์

นายอรุณ แสงสว่างวัฒนะ และสมาชิกบางท่าน อาทิ นายพาณิชย์ สัมภวคุปต์ ร.ต.ท. ชาญมนูธรรม นายสุธน เปรมฤทัย นายวิเชียร กลิ่นสุคนธ์ ได้มีการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนก่อตั้งสมาคมภายใต้ชื่อ “สมาคมผู้ประกอบการเกี่ยวกับที่ดิน เคหะและก่อสร้าง (Thai Real Estate Association)” เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2515 โดยได้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารหลายชุด โดยมีนายศักดิ์ ไทยวัฒน์ อดีตอธิบดี กรมที่ดิน ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมฯ จนถึงปี 2518

โดยในปี พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริหารได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น “สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์” และในปี พ.ศ. 2540 คณะกรรมการบริหารได้มีมติเปลี่ยนชื่อสมาคมอีกครั้ง โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย” จนถึงปัจจุบัน

ปรัชญาสมาคม

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จะเป็นสมาคมแห่งภูมิปัญญา ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพและวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเทียบเท่าสากล

นโยบายสมาคม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากมาย จึงมีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง กับโครงสร้างเศรษฐกิจ ของประเทศ ดังนั้นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงมีนโยบาย ที่จะวางแผน "พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน" ซึ่งจะเป็นผลให้มีความมั่นคงเกิดขึ้น กับเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยสอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลใน การวางแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟู เศรษฐกิจ ของประเทศ ด้วยการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เป้าหมายสมาคม

ประสานงานและให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยว ข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อเสริมสร้าง มาตรฐานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

ขยายฐานและสร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกเพื่อให้เกิดการแลก เปลี่ยนประสบการณ์

ให้บริการวิชาการแก่มวลสมาชิก โดยใช้องค์ความรู้จากผู้มี ประสบการณ์ และมีคุณูปการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อให้สมาชิกใช้ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบรวมถึงการเผยแพร่ต่อสมาชิกและสาธารณะชน

นายกสมาคม

นาย พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์

 • อายุ- ปี
 • วันเดือนปีเกิด-
 • ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บจก. แซนด์ แอนด์ สโตน
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • ผลงานที่ผ่านมา
 • บริษัทที่เป็นกรรมการผู้จัดการ
 • พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการขาย (บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์)
 • ชื่อบริษัท บริษัท แซนด์ แอนด์ สโตน จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ ทุนจดทะเบียน ลักษณะธุรกิจ

ทำเนียบสมาคม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากมาย จึงมีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง กับโครงสร้างเศรษฐกิจ ของประเทศ ดังนั้นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงมีนโยบาย ที่จะวางแผน "พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน" ซึ่งจะเป็นผลให้มีความมั่นคงเกิดขึ้น กับเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยสอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาลใน การวางแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟู เศรษฐกิจ ของประเทศ ด้วยการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 • อดีตนายก
 • คณะที่ปรึกษา
 • อุปนายก
 • เลขาธิการ
 • เหรัญญิก
 • กรรมการบริหาร
  • นาย อรุณ แสงสว่างวัฒนะ ผู้ก่อตั้ง พ.ศ. 2515
  • นาย ศักดิ์ ไทยวัฒน์ ปี พ.ศ. 2516-2518
  • นาย สุขุม ถิระวัฒน์ ปี พ.ศ. 2518-2526
  • นางสาว เพียงใจ หาญพาณิชย์ ปี พ.ศ. 2526-2529
  • นาย สุนทร เปรมฤทัย ปี พ.ศ. 2529-2531
  • นาง พรรณี พุทธารี ปี พ.ศ. 2531-2535
  • นาย สุเทพ บูลกุล ปี พ.ศ. 2535-2538
  • นาย ธีรพจน์ จรูญศรี ปี พ.ศ. 2538-2541
  • นาย กนก เดชาวาศน์ ปี พ.ศ. 2541-2544
  • ดร. ณ ฤดี เคียงศิริ ปี พ.ศ. 2544-2546
  • นาย โชคชัย บรรลุทางธรรม ปี พ.ศ. 2546-2548
  • นายแพทย์ สมเชาว์ ตัณฑเทอดธรรม ปี พ.ศ. 2548-2552
  • นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา ปี พ.ศ. 2552-2556
  • นาย พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ปี พ.ศ. 2556-2564
  • นาย มีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ ปี พ.ศ. 2564-2566
  • คุณ นิสิต จันทร์สมวงศ์
  • คุณ พรพจน์ เพ็ญพาส
  • คุณ นิรุฒ มณีพันธ์
  • คุณ ประภาส คงเอียด
  • คุณ ฉัตรชัย ศิริไล
  • คุณ วิชัย วิรัตกพันธ์
  • คุณ อนันต์ อัศวโภคิน
  • คุณ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
  • คุณ ลดาวัลย์ ธนะธนิต
  • ดร. ณ ฤดี เคียงศิริ
  • คุณ สงกรานต์ อิสสระ
  • คุณนุสรา บัญญัติปิยพจน์
  • คุณ ชาย ศรีวิกรม์
  • คุณ วัลลภา ไตรโสรัส
  • คุณ โสมพัฒน์ ไตรโสรัส
  • คุณ วรพงศ์ อติการบดี
  • คุณ เรืองชัย รุจิระพัฒน์
  • คุณ นิธิ นาคะเกศ
  • คุณ อัญชนา วิลลิภากร
  • คุณ สุมิตรา วงศ์ภักดี
  • คุณ วินิจ ศิลามงคล
  • ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
  • นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เฮ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง
  • คุณ โชคชัย บรรลุทางธรรม ประธานบริษัท / กรรมการผู้จัดการ บจก.เอเวอร์กรีน ดีเวลลอปเมนท์
  • คุณ เลิศมงคล วราเวณุชย์ กรรมการผู้จัดการ บจก. เดวา เรียลเอสเตท
  • นายแพทย์ วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจ้าพระยามหานคร
  • ดร. วรพจน์ กันตพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บจก. เอ็มที แอสเสท คอร์ปอเรชั่น
  • คุณ ณพงศ์ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.โอเชี่ยน พรอพเพอร์ตี้
  • คุณ ศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แอสเซท ไฟว์
  • คุณ วรยุทธ กิตติอุดม กรรมการบริหาร บจก. รุ่งกิจ เรียลเอสเตท
  • คุณ เฟาซีย์ ออสันตินุตสกุล กรรมการผู้จัดการ บจก. เดอะวัน พร็อพเพอร์ตี พัทลุง
  • คุณ ปรีชา กุลไพศาลธรรม กรรมการผู้จัดการ บจก. เปี่ยมสุข พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
  • คุณ วิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. วรลักษณ์ พร็อพเพอร์ตี้
  • คุณ ปริญญา โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการ บมจ. ปริญสิริ
  • คุณ อลิสา เดชาวาศน์ กรรมการผู้จัดการ บจก. โฮมเพลส ดีเวลลอปเม้นท์
  • คุณ อดิเรก แสงใสแก้ว กรรมการผู้จัดการ