ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

Green Branding แบรนด์เพื่อโลกของเรา

18 มกราคม 2567

Green Branding แบรนด์เพื่อโลกของเรา

เรื่องของการสร้าง 'แบรนด์' ไม่ได้อยู่แค่เพียงมูลค่าของเงินที่จ่ายไป หากไม่สามารถดึง 'คุณค่าแบรนด์' ออกมาได้ ... สิ่งที่ต้องการสร้างก็จะพังทลายลงมา เท่ากับเงินที่จ่ายไปก็จะหายไปในพริบตาเช่นกัน

แล้ว 'คุณค่าแบรนด์' คืออะไร !!! คำตอบในวันนี้ คือ ความยั่งยืน (Sustainability) หากย้อนกลับไป ก่อนที่จะได้ยินกระแสของ 'ความยั่งยืน' อาจยังเป็นคำที่เราไม่คุ้นเคย แต่ในปัจจุบันคำนี้กลับถูกใช้บ่อยขึ้น ด้วยการนำแนวคิดความยั่งยืนมาพัฒนาแบรนด์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน หรือ การนำไปสู่ Sustainable Brand

โดยช่วงแรกๆ เป็นการนำกิจกรรมรักษ์โลกมาเป็นตัวผลักดัน มองว่าเป็นแค่การเริ่มต้นแบบก้าวเล็กๆ สู่ความยั่งยืน แต่หากจะเป็น Sustainable Brand ให้ได้...ไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้น

เราต้องมองเรื่องของการสร้าง 'แบรนด์' ควบคู่ไปกับ 'ความยั่งยืน' อย่างเข้าใจ และออกแบบการดำเนินธุรกิจตามโมเดลสีเขียวในธุรกิจนั้นๆ โดยใส่ใจรายละเอียดในทุกกระบวนการ ในทุกมิติที่ไม่ใช่เพียงมิติด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ครบถ้วนตามมิติการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD-Sustainable Development)

ใน 3 มิติหลัก ESG ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ทรงประสิทธิภาพ (Proficiency) และโปร่งใส (G-Governance) ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลผู้คนและสังคม (S-Social) และโลก (E-Environmental) เพื่อผลลัพธ์ต่อแบรนด์อย่างสมดุล ยั่งยืน และสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจให้ครอบคลุมในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

เช่นเดียวกับ 'Total Green Real Estate Development – Services' โมเดลสีเขียวในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตัวช่วยสำคัญในการสร้าง 'คุณค่าแบรนด์' ด้วยกลยุทธ์ 'Strategic Green RE' เป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนทุกกระบวนของการดำเนินธุรกิจสู่ Sustainable Brand เพื่อบ่มเพาะตัวตนให้แตกต่าง (Green Mindset)

อาทิ การออกแบบบ้านให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกใช้วัสดุที่มีความเป็นธรรมชาติ หรือการออกแบบอาคารให้เกิดแสงสว่างและเงามืดโดยสถาปัตยกรรม, การนำ Solar Rooftop มาติดตั้งบนหลังคาบ้าน หรืออาคาร รวมถึงการติดตั้งโคมสนาม Solar Cell เพื่อลดการใช้พลังงาน, การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากกว่ามาตรฐานที่กำหนด, การคงไว้ต้นไม้ดั้งเดิมเพื่อสร้างร่มเงาความทรงจำในบรรยากาศบ้านใหม่ เป็นต้น

โดยโมเดลสีเขียวดังกล่าว เป็นแรงเขย่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน และช่วยสร้างตัวตนแบรนด์ให้เกิดความยั่งยืน ทั้งยังส่งผลต่อความน่าเชื่อถือไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสร้างโอกาสขยายฐานกลุ่มลูกค้าที่รักในสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

บนความเปราะบางของแบรนด์ จะแข็งแกร่งขึ้นมาได้ ขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณของผู้พัฒนาธุรกิจนั้นๆ ที่จะมองเห็นความยั่งยืนเป็นเป้าหมายเพื่อสังคม เพื่อโลกที่น่าอยู่ แบรนด์จะแข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืน ต้องไม่ติดกับดักแค่คำว่า Green แต่ลงมือทำให้เกิดผลในทุกมิติ มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าที่ชัดเจนบนความแตกต่างที่เกิดประโยชน์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างจริงใจ เพื่อเป็นแบรนด์ที่ครองใจคนทุกวัย ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น สภาพแวดล้อมทางการตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร Green Branding จะยังคงอยู่ในใจผู้คนตลอดไป

 

ขอบคุณข้อมูล  : กรุงเทพธุรกิจ

https://www.bangkokbiznews.com/blogs/property/1108834

 

Share