ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2566-2580 ครั้งที่ 1/2567

06 กุมภาพันธ์ 2567

คุณอดิเรก แสงใสแก้ว

อุปนายกและเลขาธิการ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

.

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2566-2580 ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 10.00-12.00 นง ณ ห้องประชุม สป. 1 ชั้น 8

อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

.

#สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

#สมาคมแห่งภูมิปัญญา

.

 

 

Share