ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

ประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ

02 พฤษภาคม 2567

คุณโชคชัย บรรลุทางธรรม

อุปนายกและเลขาธิการ

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ครั้งที่ 2) โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดจั้งหน่วยงานรัฐ

หรือนิติบุคคลฯ เพื่อการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567
เวลา 09.30-12.00 น.
ณ กรมโยธาฯ พระราม 9 หรือ Online ผ่านระบบ Cisco Webex

 

#สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

#สมาคมแห่งภูมิปัญญา

Share