ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

#มาทำความรู้จักกับ 12 หลักการสำคัญ ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ

07 มิถุนายน 2567

New : 7.6.2567

.

ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน พ.ศ. .... เพื่อการบริการภาครัฐที่เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ลดค่าใช้จ่าย และทันสมัยยิ่งขึ้น

.

#มาทำความรู้จักกับ 12 หลักการสำคัญ ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้วเมื่อ 2 เมษายน 2567 ที่จะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย โปร่งใส จากการติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐ

.

EP.6

การจัดให้มีช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วน เพื่อเป็นทางเลือกและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วขี้น โดยคงมาตรฐานการให้บริการที่ดีในช่องทางปกติของหน่วยงาน

.

#รูปแบบการจัดทำช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วนมี 2 รูปแบบ ดังนี้

.

1. การยกระดับการให้บริการ ไม่มีค่าธรรมเนียม/ค่าบริการพิเศษ

- การกำหนดหลักเกณฑ์การขอรับบริการสำหรับคำขอที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

- การจัดบริการจองคิวและตรวจสอบคำขอล่วงหน้าก่อนขอรับบริการ

 

#ตัวอย่าง การต่ออายุเครื่องหมายการค้า : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

- ลดระยะเวลาการดำเนินการจาก 60 วัน เหลือ 30 นาที

- หลักเกณฑ์ คือ รายการสินค้าไม่เกิน 30 รายการ และข้อมูลรายการจดทะเบียนคงเดิม

.

2. การคิดค่าธรรมเนียมพิเศษ/ค่าบริการพิเศษ

- การจัดบริการก่อน-หลังบริการปกติ หรือบุคลากรมาให้บริการเป็นเฉพาะ

- การหักค่าธรรมเนียม/ค่าบริการพิเศษไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบริการก่อนนำส่งคลัง

- หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาให้คืนค่าธรรมเนียมพิเศษ/ค่าบริการพิเศษ

 

#ตัวอย่าง : การออกหนังสือเดินทาง : กรมการกงสุล

- ค่าธรรมเนียมกรณีเร่งด่วน 3,500 บาท (ใช้เวลา 1 วันทำการ)

- ค่าธรรมเนียมปกติ 1500 บาท (ใช้เวลา 3 - 5วันทำการ)

 

 

#พรบอำนวย #faster #easier #cheaper #smarter #OPDC #betterservice #betterlife

Share