ค้นหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

  • Projects
  • News
  • Property
  • How to

สนข. ศึกษาระบบขนส่งสาธารณะพิษณุโลก ดันขึ้นฮับระเบียงเศรษฐกิจ 3 แนว เชื่อมอินโดจีน

06 กรกฎาคม 2560

         กระทรวงคมนาคมมีนโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 เพื่อเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ ความปลอดภัย และสร้างโอกาสการแข่งขันให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในระยะเร่งด่วนจะพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับเมืองหลักในภูมิภาค และแก้ไขปัญหาการจราจรจากเมืองหลักในภูมิภาคสู่ปริมณฑลและกรุงเทพฯ 

ระบบขนส่งสาธารณะพิษณุโลก, พิษณุโลก, ระบบขนส่งสาธารณะ, ระเบียงเศรษฐกิจ, อินโดจีน

         สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองพิษณุโลก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบขนส่งสารธารณะในเกิดการเชื่อมต่อและอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว โดยจัดประชุมหารือแนวเส้นทางให้บริการระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปประกอบการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้อง และตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

         นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้มอบให้ สนข. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสารธารณะให้เกิดการเชื่อมต่อ อำนวยความสะดวกการเดินทางและการขนส่งของประชาชน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของระเทศ และลดการใช้และนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ รวมทั้งแก้ไขปัญหาจราจรอย่างยั่งยืน ซึ่ง สนข. ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากประชาชน คั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 และจัดประชุมหารือแนวเส้นทางให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา ออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

         จังหวัดพิษณุโลก เป็นหนึ่งในจังหวัดตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ของกระทรวงคมนาคม ในการแก้ไขปัญหาจราจรในเมืองหลักภูมิภาค โดยการพัฒนาาระบบขนส่งสาธารณะ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคม เศรษฐกิจ การศึกษา และการท่องดที่ยวของภาคเหนือตอนล่าง ประกอบกับภูมิภาคที่ตั้งของจังหวัดพิษณุโลก เป็นศูนย์กลางพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 3 แนว ได้แก่ ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ (NSEC) ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (EWEC) และหลวงพระบาง - อินโดจีน - เมาะลำไย (LIMEC) รวมทั้งเป็นจังหวัดที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการระบบรถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะส่งผลให้เมืองพิษณุโลกขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและเมืองอย่างรวดเร็ว และอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาการจราจรและขนส่งในอนาคต

ขอบคุณข้อมูลจาก: www.matichon.co.th

Share