Home / Seminar

** รับจำนวนจำกัด ** การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 2 หัวข้อ "อสังหาริมทรัพย์...กับการตอบโจทย์ไขปัญหาการลงทุนและการเงิน"

  • กิจกรรมภายในสมาคมฯ

    18 ตุลาคม 2561 08:30 น. - 19 กันยายน 2561 08:30 น.

  • จำกัดจำนวน 40 ท่าน

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

"ต่อยอดการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์...อาวุธสู่ความสำเร็จ" ครั้งที่ 2

 

เรื่อง "อสังหาริมทรัพย์...กับการตอบโจทย์ไขปัญหาการลงุทนและการเงิน

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 - วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 17

ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ (ใกล้อาคารเลครัชดา)

 

การจัดสัมมนาครั้งนี้ มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกจากประสบการณ์จริง เพื่อต่อยอดแนวทาง

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เปรียบเสมือนเส้นทางลัดนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

และมากด้วยประสบการณ์ในวงการอสังหาฯ รอบรู้ปัญหาและหาแนวทางการบริหารด้านการลงทุนและการเงิน

ผ่านวิกฤตจากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยการหยิบยกกรณีศึกษา(Case Study) ที่เกิดขึ้นจริง

พร้อมถ่ายทอดแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจนประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง และยั่งยืน

 

ในการนี้ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการอบรมหัวข้อดังกล่าวข้างต้น

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมโครงการอบรมฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณภาริณี / คุณสลิตา โทรศัพท์. (02) 258-6560-62 , 084-360-0438 , 092-486-2992 , 084-360-0439 

โทรสาร. (02) 258-6563 E-Mail : trea@thairealestate.org , parinee@thairealestate.org

 

ขอแสดงความนับถือ

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย