Home / Seminar

ภาพบรรยากาศ อบรม เรื่อง "อสังหาฯ กับการตอบโจทย์ไขปัญหาการลงทุนและการเงิน"

  • กิจกรรมภายในสมาคมฯ

    18 ตุลาคม 2561 08:30 น. - 19 ตุลาคม 2561 16:30 น.

  • จำกัดจำนวน 40 ท่าน

โครงการอบรมหลักสูตณระยะสั้น "ต่อยอดการพัฒนาอสังหาฯ อาวุธสู่ความสำเร็จ"

เรื่อง "อสังหาฯ กับการตอบโจทย์ไขปัญหาการลงทุนและการเงิน"

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 - วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 17 ห้อง 170/52