Law and policy

ประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ ป. 281/2535

Download

Download

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้า ลดระดับคันหินทางเท้าและทำทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. 2531

Download

Download

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลอง พ.ศ. 2549

Download

Download

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร

Download

Download

กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตบางซื่อ และเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Download

Download

กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541)

Download

Download

กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548

Download

Download

กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537)

Download

Download

กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517)

Download

Download

กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 41(พ.ศ. 2537) และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555)

Download

Download

กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537) แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)

Download

Download

กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)

Download

Download

กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537) และ ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)

Download

Download

กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)

Download

Download

กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551)

Download

Download

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดแบบหนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร

Download

Download

กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2546) แก้ไข กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)

Download

Download

กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) แก้ไข กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)

Download

Download

กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) แก้ไข กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)

Download

Download

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

Download

Download