เลื่อน !!! หลักสูตรอบรม "ปรับกลยุทธ์องค์กร...เพื่อความยั่งยืน"

  28 January - 30 January 2021

  09:30 - 17:00 น.

  โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอมินอล 21

เลื่อน !!! หลักสูตรอบรม "ปรับกลยุทธ์องค์กร...เพื่อความยั่งยืน"

 

สถานที่จัดสัมมนา : โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอมินอล 21