Trends

พัฒนาการการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย

การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนตามโครงการบ้านมั่นคง แบ่งเป็น ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3