Property 4.0

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์และเมือง

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์และเมือง (PropertyTech & UrbanTech) ระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สมาคมการผังเมืองไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูมิภา